APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN)- 2014
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð  - 2014
 
Welcome To CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN)- 2014
News & Events
Provisional Select List Document Verification and Medical Test Final Select List
Tumakuru Tumkur
Chikkamagalur Chitradurga
D.K. Dist, mangaluru Udupi
KGF Davanagere
Mysore City SHIVAMOGGA
Ramanagara kodagu
Mysuru Mysuru
Hubli-Dharwad City Hubbali-Dharwad
Chamarajanagara Chamarajanagar
Bengaluru Dist Mandya
Mandya Dharwad
Davanagere Ramanagara
Hassan D.K.Dist,Mangaluru
Chikkaballapur Chickballapur
Dharwad Chickmagalur
U.K.Dist, Karwar HAVERI
HAVERI KGF
Kolar
Mangaluru
Belgavi
News & Events

Written Examination Provisional Key Answer of Civil Police ConstableA, B, C, D, E

Call Letter for Written Examinations has been uploaded, you are requested to download the Call Letter from My Application Link.

Examination centre information. Click here to view centre information Details

Candidates who have not received the call letter for Written Examination are directed to approach the concerned Unit Officers with the result sheet of ET-PST before 14/11/2014

ET/PST Result & DOCUMENT VERIFICATION REPORT has been updated. Units: Haveri, kolar, Davangere, Kodagu, Chikkaballapur, Mysore District, Dharwad, Udupi, Mangalore City, Belgaum, Gadag, Chamarajnagara, Chitradurga, Chikkamagalur, Tumkur, Hassan, Mysore city, D.K.Mangalore, K.G.F, Hubli-Dharwad city, Karwar, Bangalore District, Shimoga, Mandya and Ramanagar. please check in your MyApplication Details.

Postponded of ET/PST Schedule.Belgaum District Click here to view the details...

Postponded of ET/PST Schedule.Mangalore City Click here to view the details...

Postponded of ET/PST Schedule. Click here to view the details...

ET/PST Call letter has been uploaded, Download (from My Applications) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in Call Letter

Eligibility Status has been updated for all the Candidates, Please check your details in My Application on link.

Payment details has been updated for all the applicants and also check your photo & signature in MY APPLICATION page...
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 12/£ÉêÀÄPÁw-4/2013-14 ¢£ÁAPÀ : 25/02/2014
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN) RECRUITMENT - 2014.

POST NAME : CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) / £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É)
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
26/02/2014
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
27/03/2014
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
28/03/2014
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDERATION DATE / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 Civil Police Constable(Men & Women) / £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27/03/2014
Know Your Age
BORN BETWEEN 27/03/1989 AND 27/03/1995 ( BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 27/03/1987 AND 27/03/1995 ( BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
2 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
CIVIL / £ÁUÀjPÀ PUC, 12TH STD( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE), JOC, JLC, EQUIVALENT
 
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
1 Mysore City 116 29 Mysore City
2 Hubli-Dharwad City 83 21 Hubli-Dharwad City
3 Mangalore City 114 36 Mangalore City
4 Bangalore District 132 32 Bangalore District
5 Belgaum 89 22 Belgaum
6 Chamarajnagara 89 22 Chamarajnagara
7 Chikkaballapur 72 18 Chikkaballapur
8 Chikkamagalur 115 29 Chikkamagalur
9 Chitradurga 52 13 Chitradurga
10 Davanagere 10 2 Davanagere
11 Dharwad 9 5 Dharwad
12 Gadag 54 14 Gadag
13 Hassan
36 8 Hassan
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
14 Haveri 13 4 Haveri
15

K.G.F

46

11

K.G.F
16 Karwar 144 36 Karwar
17

Kodagu

79

20

Kodagu
18 Kolar 20 5 Kolar
19 Mandya 150 38 Mandya
20 D.K.Mangalore 40 10 D.K.Mangalore
21 Mysore 75 19 Mysore
22 Ramanagar 177 44 Ramanagar
23 Shimoga 184 46 Shimoga
24 Tumkur 147 37 Tumkur
25 Udupi 133 33 Udupi
  TOTAL 2236 558 2794
 
NOTE :
  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • IF CANDIDATES APPLYING MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME UNIT, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED
  • WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD ON SAME DAY AT ALL UNITS FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà WÀlPÀzÀ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè WÀlPÀUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 22/01/2015